ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 10, 2014

Prize distribution@ GBES Primary School, on-26-01-2014(Republic day)

Hi all,

We have successfully conducted games and distributed prizes & gifts to the children’s on the occasion of Republic day, Sarath delivered a speech about importance of Republic Day and the prizes are distributed in the hands of teachers and volunteers.

Volunteers participated: Haritha,Sarath,Tejo latha,Prabha,Sai

Please find the list of Games conducted and Winners, Runners and 2nd Runner-upGames/Class
I Class
II Class
III Class
IV Class
V Class


Lemon & Spoon
K.Neeraja
Reshma
Aarathi
Sri.Lakshmi
Vishalakshi
Sravya

Musical Chair
G.malleshwari
Reshma
Priyanka
Nandini
Sai Teja

Sk.Fareesa
Pooja
Hameed
Renuka
Navitha

V.Chandu
Ganesh
Shanawaz
Kavya
Prasanth


Memory Test


Shanawaz
Krupa
Sai TejaNagatriveni
Kavya
SalauddinAshok
Deepa
Priyanka


Puzzle GameRenuka
Sohail

Sana

Navitha


Balloon Game
Priyanka

Sri latha
  

 
  


Love all-Serve all
Dhanesh. K


On Fri, Jan 24, 2014 at 6:38 PM, Haritha@AMMA <vemulapalliharitha@gmail.com> wrote:

Games @ GBES Primary School on-25-01-2014

Hi All,

On the occasion of Republic day, Tomorrow (25-01-2014) we are conducting games at GBES primary school, Opt, Nature hospital, Balkampet, Sr.Nager @9am to12pm.

Please spare your valuable time to make this event grand success. Contact:9177999263/9032840686

Prize distribution will be on Sunday (26-01-2014) i.e Republic Day

Thank you.


Love all - Serve all