ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 19, 2014

General and awareness Session @ Nishulk Prabath Trust Primary School, on Monday 20-01-2014 (1st Session)

Hi all,
       
We are happy to inform you i.e we started one more General Awareness Session for Primary School children @ Ni-Shulk Prabath School, Khairatabad, @1.30 to 3.00 pm On Monday 20th Jan 2014.

We have taken information regarding children’s, after that we conducted a game, through that game we came to knew their talent and interests, at the middle of the class we asked some questions regarding their class room charts. Children were very actively participated.

Children are good at subject and general skills. We are planning to conduct few more classes at this school regarding values and behavioral aspects.
If you have any ideas about activities like(songs, games, stories, any other values related information), feel free to share, it will very helpful to children as well as volunteers

Volunteers participated:-
Tejo latha
Dhanesh
Vikram
Guru raghavendra
HarithaLove all - Serve all

V.Haritha
Coordinator, VIKAS (Primary)
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA) II WEB SITE   II  FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946