ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, February 01, 2014

Career Guidance Sessions in Different schools @Penagalur Mandal Kadapa Dist on 01.02.2014

From: Chapala Venkatesh <chapalavenkatesh@gmail.comDate: Wed, Feb 12, 2014 at 8:48 PM

Hi Friends

We Success Fully completed Career Guidance Sessions on 01.02.2014 Saturday to 9th and 10th Classes in below Schools in Penagalur Mandal Kadapa Dist.


  • Z P HIGH School Naiduvaripalli (Participated all classess 6th to 10th) More than 180 Students
  • Z P HIGH School Penagalur (9th and 10th Classes) 190 Students
  • Z P High School Nallapureddy Palli(10th Class) 75 Students approximately


Volunteers Participated:
1. CHAPALA VENKATESU
2.SRINIVAS PRASAD
3.CHAPALA GIRIBABU
4.GOPUREDDY (NEW VOLUNTEER)
5.SURI MALLIKARJUN(NEW VOLUNTEER)

SPECIAL THANKS TO:
  • MOHAN SIR HM NAIDUVARIPALLI AND STAFF
  • RAGHURAM SIR (MEO) HM PENAGALUR ALSO PRASAD SIR AND STAFF
  • SUNDER SIR HM NALLAPUREDDY PALLY, NALLABOTHULA SATHYAM SIR IN CHARGE HM AND STAFF
Students feel very Happy about this Session They interacted with Us Very Friendly ...With this Success We are planning to conduct in more schools in Penagalur mandal...Thank you very much Srinivas garu (our beloved Founder and President AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION) who came from Hyderabad and gave continuous sessions..


WITH REGARDS**

Love all - Serve all


Chapala Venkatesh, Coordinator-9440361839
Cheyutha & Health Support Projects
Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses