ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 18, 2014

Career Guidance Session at Govt RT School, Sanath Nagar@4PM on 13th Feb, 14


Hi Friends
As intimated earlier i have visited the school and conducted Goal Setting 7 Career Guidance Session to 70 Students of 10th Class at 5PM to 6.30PM.
Thanks to Mr. Srinivas sir for his interest in helping the children. He allowed us to take a session by sacrificing his class :-).
Children feedback is extremely good and Srinivas Garu said the Career Chart is very useful and our session will help the students to set their Goals as per their interest and achieve them with ease.
As i am the only Volunteer attend, unable to take any pics :-)


On Wed, Feb 12, 2014 at 11:30 PM, ASWA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:

Hi Friends

13th February, 2014 i.e. Thursday We are going to conduct Goal Setting & Career Guidance Session in Govt Round Table High School, Sanath Nagar, Hyderabad from 4 to 5.30PM

Interested can reach us @ 9177999263Love all - Serve all
Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)