ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 20, 2014

27th Session-Basics&General Awareness Classes at GBE Primary School on Every Monday 9-11AM for the Academic Year 2013-14


27th Session (27-01-2014):-This is the session held keeping up the spirits of volenteers high that help thechildren to grab something new that help their personality to grew for the societyMahathma gandhi class: The class was held sai.Mahathma calss asked Children to write the good things which they had done in story format.

Told one word to the children and asked them to imagine Vathulu of that in mind instead of writing on the paper.Gandhi class Children are asked to write the missing letters by giving a word with missing letters.We gave a letters and asked children to write the words out of the letters.

We have gave a word to the children and ask them to write words by using each letter of the wordVivekananda class: This class was held by HarithaHeld a dictation on achulu and hallulu as a part of revision was been found satisfactory, so we had started sarala padhalu to the children..

Explained some being good to the childrenMotherTherissa: This class was held by VikramClass has been started with the revision of the last class by a 5 words dictation of sarala padhalu.. followed by few words with Vathulu, Dheergalu to know the levels

of students which has been satisfactory.Told vathulu and dheergalu on board and told the students to pronounce loudly.

Dictation on vathulu and dheergalu.Made the students to play a mind game(Sudoku).Explained neethi kathalu by our volunteers and few students too.Volenteers :  Haritha, Sai, Vikram