ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 31, 2013

FUN Together Meet of Volunteers -1st Jan @ 4PM at Krishna Kanth Park, Yousufguda, Hyd

Dear Friends

REAL HAPPINESS LIES IN MEETING & SPENDING TIME WITH PEOPLE AND SHARING HAPPINESS BUT NOT IN PUBS, MOVIE HALLS Etc


You all know that any relation depends on understanding. We are able to do more activities due to the relation and understanding between volunteers along with Service Motto.

To increase Love & affection among us and to share our happiness we are conducting a FUN TOGETHER MEET to all the interested volunteers

  • You can join in our AMMA -ASWA Family
  • You can meet family Members of ASWA
  • You can share your happiness
    , fun and many more
  • Many More

Venue : Krishna Kanth Park, Beside Sai baba Temple, Yousufguda, Hyd
Time : 4PM - 6.30PM
Date : 1st January, 2013

Love all-Serve all
AMMA Srinivas