ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 24, 2013

Food distribution on Monday, December 16th, 2013 under Annam Parabrahmam Project

Hi all

On 16th Monday, we success fully distributed 100 Biriyani Rice packets under Annam Parabrahmam project.  

We regularly distribute in new campus only, but this time we extended to old campus also, due to prior distribution of another unknown donor. 

Anyway, we ensured reaching of food packets to the needy people only, with help of co volunteer Naveen kumar. we distributed from 8pm to 9pm in hospital.

Thanks for the donors for their kind donation & volunteers for their

Activity photos:
On Sun, Dec 15, 2013 at 5:31 PM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Hi friends,


Its time to feed the needy people.


On December 16th evening at 7.30 pm, we have our regular food distribution at NILOUFER  hospital, Under Annam Parabrahmam Project.
We will start from Mytrivanam, Ameerpet  at 7p.m to hospital with food packets, interested people can join from here also.


Time : 7.30pm to 8.30 pm.
Venue : NELOUFER Hospital
Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.
Date : 16th December-2013

Interested volunteers \ participants contact
: Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.


Thanks,
Sarath Chandra.V
  Coordinator