ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 17, 2013

Monthly Grocerries Support to & Awareness Sessions in AALANA Orphan Home, Uppal for 2013-2014

Hi all,
 
Like last year, this year also we would like to extend our support to this Home. Along with Groceries Support we are also conducting Awareness Session on every 2nd and 4th Sunday. Mr. Kishore Kumar will coordinate the event every month. Interested will join him@9951421424/ 9177999263

From 9th December, 2013, The Sessions have been conducted on Every Monday at 6.30PM
We need Volunteers, Please contact us