ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 02, 2014

Our Website short cut is Temporarily Down

Hi all

Our Website Short Cut ( www.aswa.co.in ) is not working from last night. Sorry for the inconvenience. Hope it will be resolved soon.

Meanwhile you can always access our Web site with its full address i.e.

http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.inLove all - Serve all

Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)

WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946