ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 25, 2013

CAT Exam & Prize Distribution Under PDP @ ZP High School, Haveli Ghanapur, Medak Dt on 23rd Nov, 13

Hi All,

On 23rd of November We conducted regular sessions in this school under "Personality Development Program".

Events Conducted:  
  • We distributed the Prizes to our last competitions i.e, Essay Writing and Elocution. which are conducted on August 17th and September 21st.
  • We conducted GK & IQ test for 8th class students and CAT exam for 9th and 10th class students.
  • We distributed Quiz materiel to all the teams(each team contains 7 to 8 students) and the materiel contains 4 subjects i.e, General Science, Social, G.K and Computers and it contains up to their knowledge only.

     

      

                                                VIEW ALBUM

Love All - Serve All

Naga Babu,
Vikas Coordinator,
Amma Social Welfare Association,