ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 23, 2013

Common Ability Tests (CAT) for 9&10th Students in TWO Z.P.H Schools of Kadapa (dt)

Dear All,

On Friday 20-12-2013 We conducted Common Ability Test in the following 2 Schools
1. Z P  High School Naiduvaripalli,Penagalur Mandal YSR Kadapa Dt (11:AM to 12:00PM)
Total 51 students were Participated from 9th and 10th classes. first 5 Minutes We Explained about the Importance Of this Exam.  Next 35 Minutes We conducted Exam. students particiapted with great enthusiasm ,and Teachers voluntire whole session interstilngly also  they Reuested us to conduct more sessions which improves students knowledge.
 
2. Z P  High School Nallapureddipalli,Penagalur Mandal,YSR Kadapa Dt (2:00PM to 3:00PM)
Afternoon We Visited Nallapureddipalli High School. This is the New School to us also this is the First Activity Conducted Here..
2:00 Pm We Started the Session With Importance Of The Session Followed by AMMA introduction...Total 159 Members Participated From 9th and 10th Classes. Head Master Sunder Babu Sir,Incharge HM Satyam Sir gave Full Support to us and Encourage students ..... other Teachers also involved in this Session ...Thanks For Their Valueble Support and Time..

  


Volunteers Participated:
1. C VENKATESU
2. C.GIRIBABU
3. P .NARASIMHULU (New Volunteer)

Note:  Very Soon   We are Going to Conduct C.A.T and Career Guidance Sessions in another two Schools (i.e Z P H School,Chakrampet,and Z P H School Penagalur)...


Love all - Serve all


Chapala Venkatesh, Coordinator-9440361839
Cheyutha & Health Support Projects
Amma Social Welfare Association
WEB SITE             FACE BOOK