ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 25, 2013

FOOD DISTRIBUTION TO ROAD SIDE DESTITUTE @ NIGHT on Dec 13, 2013


Hi all,

As discussed in December, 13 Monthly Meet we started to distribute food packets in night times to road side destitues on trail bases. We started distribution after 10 PM and completed it by 12 AMWe distributed 30 packets of lemon Rice. We  started from S.R.Nagar and covered Punjagutta, Raj bhavan road, Lakdikapool, Domalaguda, Narayanaguda, Srinagar colony, E.S.I and Bulkampet.

Our special appreciation to Nagendra for sponsoring  Food and also volunteered the event with lots of patience.


Volunteers Participated : Naveen Kumar & Nagendra

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)