ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 17, 2013

Need Volunteer who can spend 2 Hours in a Month-Activities has been Temporarily Stopped at VIJAYAWADA

Hi all

Activities at VIJAYAWADA has been stopped Temporarily from August, 2013, as our Active Volunteer got married.


We will do activities occasionally from Hyderabad when ever we find time.


Meanwhile Interested can reach us to continue the same activities, which requires 2 hours in a month. We start and continue the same activities based on volunteer convenience.Interested can reach us @ 9177999263

Love all-Serve all
AMMA Srinivas
www.aswa.co.in