ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 05, 2013

Home Visit of Center for Social Service at L B Nagar @ 10:00am to 12:00pm

Dear All,

This Sunday 08th Dec -13 10:00am to 12:00pm we are conducting home visit of "Center for Social Service (CSS)" for Girls at L.B.Nagar.
Please reach SR Nagar Bus stop @ 08:45am or LB Nagar @ 09:45am.

Please come with any of your own task like jokes, small inspirational stories, importance of study, small indoor games etc…for entertaining children. It will help us for improving our communication skills and we will get more happiness.

Please come & join with us and make this event grand success.

For more info please contact us  Naresh Kumar – 9666664562  /  Mohan – 9491335683


Regards

B. Naresh Kumar - Team
Share & Care Project.
Amma Social Welfare Association
Love All – Serve All