ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 25, 2013

22nd December, 13- Blanket Distribution to Homeless People @ 10PM

Hi all,

On the occasion of Jai Shankar's birthday we distributed blankets to homeless people, based on his interest & request by Mr. Jaya Sankar.

We started from Ameerpet @ 10 PM and we completed distribution around 12.00 a.m.


Punjagutta, Domalaguda, Narayanguda, Koti, Afzalgunj, Lakdikapool, S.R.Nagar and E.S.I.
We covered

We really appreciate to his kind donation and
he himself turned up as a volunteer for distributing blankets.

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)