ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 28, 2013

Re: Sunday @ Ananthapuram-Visit of Govt Girls Hostel

Hi to all,

We visited Bala Sadanam Girls orphanage Home in Ananthapuram near collector office. In this home nearly 33 girls are there from the age of 2 to 15 years studying from 2nd to 10th class .

They  felt very happy when we visited the home. We speak about importance of education, Few Natio
nal leaders and given guidance to them what to choose after 10th class.

In this home we met Chandrakala garu (counselor of ICDS). They requested us to explain about our activities and they referred two cases of girls who are  married at the age of 12 years. Warden requested us to conduct tutions for the children. Fakrruddin sir and Lakshman sir( New volunteer) given tips to children how to write their exams .

Finally we distributed bananas and biscuits to children's. They
asked us for Used Clothes as they didn't have clothes. We planned to give clothes in next week.


Lakshman sir felt very happy when they see childrens and he interested to teach Telugu to this children. Thank you for spending valuable time with us .

We are searching for lady tutors who teaches to 6th to 10th class students.

Volunteers Participated:
Lakshman Sir( Telugu Teacher,New volunteer)
Basha Garu,
Fakruddin sir( govt school Teacher),
Gajula Sandeep
Sunandini
Naveen


Love all-Serve all
P. Naveen Kumar

On Sat, Feb 16, 2013 at 10:17 PM, ASWA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:
Hi Friends

On Sunday, we are visiting Govt Girls Hostel (upto 6th Class), Near Collector Office, Ananthapuram.

We will teach them few inspiring Stories of Famous Personalities, Good Habits and Importance of Education.

Interest can join me @ 9849685946

Love all-Serve all
P. Naveen Kumar
www.aswa.co.in