ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 01, 2013

3rd March, 2013 Sunday-8AM to 2PM @ SR Nagar - Need As Many Blood Donors to Save 1300 Thalassemia affected children

Hi all, VENUE:Srinviasa Nagar Community Hall, Near Bank of Baroda, Opp SR Nagar Bus Stop, Hyderabad
Help : 9177999263/9000234852/9849685946/9666664562
We called many…. Sent messages to lot of people… Forwarded detailed mails to all the contacts…
Posted in Face Book and other Social Networking Sites…. Many Shares & likes……

We requested them to come at least for Awareness ….

But very few responses received.

Nothing can happen Without your Initiation & Direct Participation.Join us to save “1300 Children’s who are regularly going (Twice in Month) for Blood Transfusion”…..

Every Single Unit makes a difference in a Life of a Little Kid…

These Little Kinds needs YOU ……..Their life’s depends on YOU i.e. DONOR…

We won’t expect Thousands of Donors from Your Side……We only need YOUR active & direct Participation……Pl Forward this Mail to Your Friendz


Join Us-Donate           Thalassemia?       DONATION FACTS


Love all-Serve all

SAVE LIFE PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association