ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 14, 2013

You can add your own Reminders and Get free SMS


Hi Friends

Please follow the below very easily with 3 steps to receive Free Messages regarding our Activities (you can also add your own Birthday/Marriageday/Special Days of your friends)


First Click this link to add the calendar.

STEP 1- Sign in your GMAIL- Open "CALENDER" at the top most place of the Mail boxSTEP 2- Then Left Side below calendar select "OTHER CALENDARADD A FRIENDS CALENDER" - Then enter "smilyservices@gmail.com" in Contact Email Box, then his "ADD"


STEP 3-  Click on "MY CALENDER" and Select "SETTINGS"-MOBILE SET UP – Enter Your Mobile No-Hit Send Verification Code-Enter Verification Code-Finish Setup-Save-Check All SMS options-Add Reminders ass per you wish- SAVE


You received a Message that you have successfully subscriber

 Step 1

 
Step 2
 

 

Step 3
 


 

 


You need to add reminders for Your calender as well as Your Sharing Calender i.e Other Calender