ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, February 01, 2013

Change in our Management Board & Brief in Telugu and English


From: Uma Shankar <sankaricwai@gmail.com> Date: Fri, Feb 1, 2013 at 9:49 PM

Hi Friends,

It's my pleasure to inform you that there was a slight changes in our Management Board. We have reelected our New Executive Body (Management Board) in our last Annual General Body Meeting i.e. November, 2012. Due to different formalities its got delayed at Registrar office and today got approval for the same.  Few of our old members are concentrating on their Career and couple of them are unavailable due to their personal obligations. With a view of extending our Span & Activities we have re-elected the following as our New Management Body.

The work of the old Board Members is really unforgettable, their dedicated efforts in handling the activities is really inspiring. They are one of the reasons for today's Stand & Goodwill of ASWA along with your all time support.

As many new members are joining in, to facilitate them about Groups objectives, i am again forwarding the short BRIEFING about AMMA-ASWA in TELUGU & ENGLISH. Please look into this to know What, How & Where we are?

 
NAME
DESIGNATION
CONTACT
S. Sreenivasa Prasad Rao
President & Founder
9177999263
T. Uma Sankar
Secretary
9000234852
B. Naresh Kumar
Treasurer
9666664562
V. Haritha
Vice President
         -
D. Prabhavathi
Joint Secretary
-
P. Naveen Kumar
Exe. Member
9849685946
V. Sarath Chandra
Exe. Member
9704412335
K. Surendra
Exe. Member
9396737850
M.N.R.R.V.Srikanth
Exe. Member
9000101177
T. Adithya
Exe. Member
9966136420

Love all-Serve all
T. Uma Sankar
www.aswa.co.in