ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 28, 2013

Career Guidance Session at Govt. High School, Yellareddyguda on 23rd February, 2013

Hi Friends,
On Saturday i.e. 23rd February, 2013 we have successfully completed Goal Setting & Career Guidance Session in one more Govt school at Yellareddyguda, Ameerpet, Hyderabad.

Mr. Sai Kumar delivered the session to around 25-30 10th Class Students. Haritha is the another supporting volunteer participated in this session. Thanks to the school Management for their cooperation.


Session content includes

  • Personality & its importance
  • Importance of Setting a Goal in Life, How to achieve that.
  • Importance of 10th Class
  • Different Career Options available after 10th Class (Jobs, Entrance Exams, Different Courses, Distance Education, Self Employment, Financial Assistance for Education Help etc.,)
  • We distributed Career Charts for 2/- to students and few of them for free of cost as they dont have money to buy


Love all-Serve all
VIKAS TEAM
www.aswa.co.in