ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, February 15, 2013

16th Saturday-Career Guidance Sessions in the 4 Govt Schools, Patancheruvu, Hyderabad


Hi Friends,

Tomorrow, 16th Saturday we conducting Career Guidance Sessions in the following 4 Govt Schools in and around Patancheruvu, Hyderabad

Schedule

  • 10-11.30 AM - Govt Boys High School - 100 Children
  • 12-1.30 PM - Z.P.High School, Lagdaram - 46 Children
  • 2-3.30 PM - Govt Boys High School - 101 Children
  • 4-5.30 PM - Govt Girls High School - 98 Children

Topics

  • Goal Setting
  • Importance of 10th Class
  • Different Opportunities after 10th Class
  • Distributing Career Guidance Charts

Interested can join us at any session 9666664562/9177999263

Love all-Serve all
VIKAS PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association
Hyderabad
www.aswa.co.in