ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 10, 2013

Sunday 3rd Feb,13 Visit of Sivananda Rehabilitation Center, Kukatpally

Hi All,

Last Sunday(3rd Feb), Our ASWA Team visited Sivananda Rehabilitation Center. We visited both Old age and Orphan Homes

@ Old age Home
  • Met Old people and spent time with them
  • Lastly we distributed biscuits packets
@ Children Home
  • Met Children and spend much with them by playing games
  • Our Volunteers Performed few entertaining activities
  • Discussion with them about Republic Day
  • lastly distributed biscuits packets
At the end all Volunteers grouped together and get the Feedback from New Volunteers

Our Special Thanks to New Volunteers Raj,Farzhana,Jansi & Anil for their valuable time.
Naresh,Haritha, Praba, Sai, Suma, Durga Prasad, Venkat, Naidu and Me are the old volunteers attended along with above said New Volunteers.

We enjoyed a lot with these children. For ASWA, Visit of Sivananda is always energizing and special.


Love all-Serve all
S. Naga babu