ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 27, 2013

Sunday (17-02-2013) Food Distribution at Hyderabad

Hi Friends

On 17th Feb, Sunday we have distributed 22 Food Packets to Road Side Destitutes.

Sai & Haritha distributed 11 Packets covering Begumpet, Secunderabad, Bowenpalli, Bala Nagar areas. While distributing they found an Mentally retarded Women without proper clothes and she not allowing any one nearer to her. But our Volunteer Sai & Haritha purchased a T-Shirt and bravely met her and dressed. Their act is really inspired us.  Based on above incidents and many other feedback we decided to do old clothes distribution along with Food Distribution.

Srinivas & Sarath Chandra distributed 11 Packets  covering ESI, Ameerpet, Yoursufguda, Kairathabad, Koti, Afzalgunj areas 



Thanks to all the donors and volunteers


Love all-Serve all
ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM
www.aswa.co.in


On Sat, Feb 16, 2013 at 12:50 AM, Haritha@AMMA <vemulapalliharitha@gmail.com> wrote:

Hi all 
On this Sunday (17-02-2013) we have Annamparabramam activity for road side destitute by 11.30am, need volunteers for this activity.
call:9985906229/9908273007
Love all - Serve all
www.aswa.co.in