ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 28, 2013

Monthly Support to MAA Society for Food Distribution to Old Destitutes

Hi all,

We send Cheque of Rs.6,000/- Vide Cheque No :445433 Dated 25.02.2013, for 6 Months Support (Jan, 13 to June,13) to MAA Society towards Food Distribution to Old & uncared destitutes.

Requesting any Individual / Group near Bhadrachalam to Visit this Place and update his activities.

Thanks to all the Donors for their valuable support and contribution.

For more details 

Love all-Serve all
ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM
 


On Fri, Nov 16, 2012 at 7:47 PM, ASWA wrote:

Hi all,

We send Cheque of Rs.3,000/- for 3 Months Support (Oct, Nov & Dec,12) to MAA Society.

Requesting any Individual / Group near Bhadrachalam to Visit this Place and update his activities. Mr. Deepala. Suresh (AID India) verified Personally and requested us for any Help. He confirmed that he is doing commendable work
 
Dear Rajeswara Rao Garu
 


Please acknowledge the above.

Love all-Serve all
ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM
www.aswa.co.in