ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 06, 2013

<2nd February; Common Ability Test (CAT) for 9th&10th Students in 2 more Schools

Hi All

We are receiving a very good response & feedback from Teachers, Students and Volunteers regarding Common Ability Test Test.

 • Govt. School students are getting exposure to different Competitive Questioning Formats
 • Their ability in assessing & thinking will be increased
 • It is like a Rehearsals for them, based on which they can assess themselves and start preparing for Competitive/Entrance Exams
 • Our little thought is proving very useful
 • Thanks to all who are the reason for this

@ Nishulk Prabhath Trust School

 • Test conducted for 9th & 10th Class Students of Telugu & English Medium Student
 • Around 35 Students participated
 • Adilakshmi, Haritha & Srinivasa Prasad volunteered the event

@ Saraswathi Vidya Mandir (SVM) School

 • Test conducted for 8th, 9th & 10th Class Students
 • Around 60-80 Students participated
 • Adilakshmi, Haritha & Srinivasa Prasad volunteered the event
 • School Management is impressed with this TestLove all-Serve all
AMMA Srinivas


On Fri, Feb 1, 2013 at 10:48 AM, ASWA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:

Hi All,

Till now we have conducted this Test in 3 Govt. Schools. Students got surprised but we felt we succeeded a bit by exposing them to new patterns and thinking. We are also taking another session shortly to explain how to solve these problems.

With the positive feedback received from those 2 schools, This Saturday we are conducting the same in the 3 more schools.  Pl join us @ 9177999263


@11AM-12.30PM - Nishulk Prabhath Trust School, Beside ICICI Bank Street, Karathabad, Hyderabad


@1.30-2.30PM PM - Saraswathi Vidya Mandir (SVM) School,
Venkata Reddy Nagar, Karathabad, Hyderabad


Love all-Serve all
VIKAS PROJECT TEAM
www.aswa.co.in