ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 19, 2013

Copy Writing Books Distribution@ GBE Primary School

Hi All,

 
On the occasion of Sarada.M(S&P Capitaliq) son's first birthday, we distributed Telugu copy writing books to 2nd,3rd,4th & 5th class students at GBES primary School @ Balkampet on 07-02-2013. Thanks for her valuable contribution to help for this students.

It will be very usefully for the students to improve their language and writing skills, she donated 2500/- for this event. Few copy writing books are still remaining, which we will distributed later. 

     

 

 

Love all-Serve all
VIKAS TEAM