ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 30, 2013

26th Jan, 13 Food Distribution on Republic Day at Hyderabad

Hi Friends,

On Republic Day our Volunteers distributed 26 Lemon Rice Packets to the destitute on Road at Hyderabad

1st Team, Haritha & Naveen distributed 15 Packets covering SR Nagar, Ameerpet, Begumpet, Secunderabad etc areas.

2nd Team, Srikanth & Naresh distributed 11 Packets covering Kairatabad, Secunderabad & other nearest areas.Love all-Serve all

ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM


On Fri, Jan 25, 2013 at 6:03 PM, nag babu <saladi.nagababu@gmail.com> wrote:

Annam Parabrahmam @ Hyderabad

11 am (26th jan 2013) - Food Distribution
Contact @ 9985906229

Need Volunteers for this event interested people can contact these numbers
Haritha : 99085906229