ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 28, 2012

SAVE Thalassemia affected CHILD

Dear All,

As all of you know & aware of the Costly Thalassemia disease. We have been working continuously to create awareness on this and also to support these children & society Mentally & Financially.

I request every to please have look on the below list and extend your possible support. We have around 1500 Children registered in this society in which the following are poorest of the poor and who required immediate financial support. You can adopt one child or we link couple of donors to adopt one child.

Along with this Medicines they also need Blood for every 15 days.

Click here To know MORE ABOUT THALASSEMIA

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in