ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, February 25, 2012

Annam Parabramham - Food and Rice Distribution to Road side Destitutes on 26th Feb @ 11 AM


Hi all

As you all know, we have lots of discussion on this where we received many views & suggestions, still we need to focus on different corners / experiences in this Project.

Experimentally, this month we are adding one more activity to this Project i.e. “Distribution of Rice” to the Patients at Thalassemia Sickle Cell Society” along with regular Activity of “Distributing food to Road Side destitute”.

Please come and participate in the event.

ACTIVITY  1 :-

FOOD DISTRIBUTION TO ROAD SIDE POOR & NEEDY  -   11 AM   -    PRABHA & SUSMITHA

ACTIVITY  2 :-

RICE DISTRIBUTION @ THALASSEMIA SOCIETY       -       10 AM   -          UMA SANKAR

HELP LINES @ 9000234852/ 9177999263

Thanks to one and all
Love all-Serve all
T. Uma Sankar