ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 23, 2012

Prize Distribution Program @ Z.P.High School, Moosapet


Hi Friends,

On 19th February 2012, our team has successfully conducted the Prize Distribution Program for the winners of Essay writing & Elocution Competitions conducted on 11th Feb, 2012. Prizes were distributed by the School Management & our active volunteers.

Children are very much excited and they are asking us about our next activity & visit. Management gave permission for us to do activity whenever we want. Even during summer holidays for some extracurricular activities.

Thanks for the school management for their valuable cooperation..

Our team:
1. Viswanadh     2.Pavan Kumar  3.Prabha              4.Srivalli                5.Raghavendra  6.Durga Prasad.

Brief description of prizes distributed to the winners…
  • Books on Mathematics (easy techniques & tips)
  • Scientists in India
  • Mother (A Book on Mother Theresa)
  • Aptitude related Books
  • Short stories in Telugu


Thanq & Regards..,,
Durga Prasad…