ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 26, 2012

4th Group Blood Donation Camp to Thalassemia Sickle Cell Society on 19th February 2012


Hi Friends

19th Feb, 12 Sunday Team of 12 Members visited Thalassemia Society to donated Blood and to know more about Thalassemia.

This time there is not many donors came forward to donate Blood. As most of our members are donating blood by responding to the requests received.

I request every one of us to spread this word to your friends, relatives and colleagues to motivate them for Blood donation.

Thanks to the following donors and participants for donating blood and knowing about Thalassemia. 

We need to set a target of bringing at least one new member to our next blood donation drive (for every three months).

Thanks to Dr. Suman Jain for her valuable speech on Thalassemia and its awareness.

We have visited the society & patients and talked to few people…. Few of our volunteers are moved by watching those innocent children of faces who are suffering from Thalassemia.

We have distributed AMMA Participation certificates to New Participants. 

List of Donors
 1. BVN Pavan Kumar
 2. CH. Pradeep
 3. M. Vikram
 4. M. Venkateswara Reddy
 5. J. Durga Prasad
 6. S. Sreenivasa Kumar
 7. K. Surendra
 8. S. Sreenivasa Prasad Rao

Other Participants
 1. R. Srivalli
 2. D. Prabhavathi
 3. P. Raghavendra
 4. A. Viswanadh ReddyLove all-Serve all
AMMA Srinivas