ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 07, 2012

Blood Donations to Thalassemia Children on 19th February, 12 @ 9AM

Hi Friends,


ప్రతి  రెండు  మూడు వారాలకి ఒకసారి శరీరానికి కొత్త రక్తం ఎక్కించాలి  లేకపోతె బ్రతకడం కష్టం.ఇలాంటి పరిస్థితిని ఏమంటారో తెలుసా ?  తలసీమియా . ఇప్పుడు మనం తలసీమియా జబ్బుని ఎడుర్కోకపోతే  మన రాష్ట్రంలో
ఇప్పుడున్న వందలమంది పిల్లలు రేపు వేలమంది అవుతారు.. తలస్సేమియానీ నిర్మూలించడానికి జరిగీ పోరాటంలో మీ వంతు సాయం కావాలి రండి మనమంతా కలిసి తలస్సేమియా పైనా పోరాటం చేద్దాం.

                  With the help of kind hearted people like you , AMMA successfully conducted 2 Group Blood Donation Drives on 24th July,2011 & 30th October,2011@ Thalascemia Sickle Cell Society, AFZAL GUNJ & one at SKD College, Gooty for Thalassemia Children.

This is the 3rd time  we are going to conduct this noble blood donation drive to Thalassemia victims on 19th February 2012(SUNDAY)  9AM @ Thalassemia & Sickle Cell Society, Chatta Bazar 'X' Road, Near City Civil Courts (NEAR AFZAL GUNJ), Hyderabad . Just forward it to your friends….

There are more than 1000 children registered in the Thalassemia Society, who required Blood Transfusion for every 10-15 days, which means they need nearly 3000 units of blood every month. As we can't manufacture Blood, we request generous donors to come forward in donating their blood.Interested can join us@ 91-9581766222 /9000234852/9177999263 (OR)

 https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDlzWjBuTkg1eXdkMS1oOWxMdFpVRXc6MA