ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, February 17, 2012

Essay writing & Elocution competitions for 6th-10th class students @ Z.P.High School,Moosapet

From: Durga Prasad Jalem  Date: Thu, Feb 16, 2012 at 3:46 PM

Hi friends,

         On 11th February 2012 @ Z.P.High school, Moosapet, Hyderabad, We successfully  conducted Essay writing and Elocution competitions for 6th to 10th class students. We are thankful to the school management for their cooperation. 

Our team has done it with great coordination as usual.

Topic - పర్యావరణం పరిరక్షణ

Essay Writing 
Students participated actively. They are able to express the uses of our environment. Few of them are unable to express them on paper. So, we are planning to conduct some classes from the next academic year to improve the applicable thinking of what they are learning.

Elocution:
Students participated actively and they are having a good expressive skills. Few students are having interest in cultural Activities. At first instance only few children given their names for this, but after our volunteers motivation many children came out to express their feelings and some how we succeed in motivating them to open up in order to reduce fear. 
Our Team:
  1. Sravani
  2. Mallika
  3. Srivalli
  4. Gouse
  5. Malli
  6. Raghavendra
  7. Durga Prasad
  8. Srinivas Prasad


PRIZE DISTIBUTION :

Prize distribution to the winners will be done on 19th February 2012 @ 2pm

Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..
Save earth - Save trees - Go Green