ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 02, 2012

Award to Prasad (Amru Thanda & Bala Nagar Slums)

---------- Forwarded message ----------
From: sarath Babu
Date: Mon, Jan 30, 2012 at 3:11 PM


Hi All,


First of all my Heartily congrats to Prasad !!!


Me(sarth chandra) , Raghava and Naresh attended prasad's award distribution function along with aksharam team members at Badruka College , kachiguda. It was as a great experience to us. This program was organised by Vandemataram Foundation Youth Front and started by 10 am on wards .  They invited all B.tech students from different campuses and  conducted essay writing , elocution,paper presentation   dancing and Quiz competitions to all , and awarded the winners with awards.

                               In the auditorium students paper presentations and wall hangings of vivekanada are really so nice. There is nothing to tell newly about PRASAD(thanda), we know all about him 

                               We met another appreciation award winner SATISH from west godavari, he has got this appreciation ward for his social services like distribution of rice to old people and  career guidance to adults. He is very interested to join our group.
                                  
                                 And we also met Ravikiran and Santhosh kumar from sujanavani foundation (vizag), they shared their views with us.

 please see the attached snap's of yesterday's program.
Thanks,
sarath chandra.v

========================================================================
Hi Birds

VANDEMATARAM FOUNDATION-YOUTH FRONT has selected our beloved & inspiring friend MR. PRASAD (Amru Nagar Thanda/Bala Nagar Slums) for "SWAMI VIVEKANANDA APPRECIATION AWARD"

They will donate the on 29thJan@3PM at Bhadruka College. Kachiguda,Hyderabad.

Please do join, which not only gives happiness to him but also encourages him towards more such noble deeds.


For more Help@9440971489/9177999263

Requesting all AMMA and BOSF Members to be a part of this Inspiring event.

To know more about his works Just click on http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/search/label/6A.%20AKSHARAM%20Project-AMRU%20NAGAR%20BANJARA%20THANDALove all-Serve all
AMMA Srinivas