ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, February 24, 2012

What is Thalassemia....A Very dangerous than AIDS

Hi Team,

Please go through the below request for blood donation  for "Thalassemia" patients. 


Over2600 units of blood are required every month to treat Thalassemia affected children.


Survival of Thalassemia patients depends upon repeated blood transfusion and costly medicines

For more you can contact Durga Garu @ 9908888615, Srinivas @ 9177999263, Sankar@9000234852

ప్రతి  రెండు  మూడు వారాలకి ఒకసారి శరీరానికి కొత్త రక్తం ఎక్కించాలి  లేకపోతె బ్రతకడం కష్టం.ఇలాంటి పరిస్థితిని ఏమంటారో తెలుసా ?  తలసీమియా . ఇప్పుడు మనం తలసీమియా జబ్బుని ఎడుర్కోకపోతే  మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న వందలమంది పిల్లలు రేపు వేలమంది అవుతారు.. తలసీమియా నిర్మూలించడానికి జరిగీ పోరాటంలో మీ వంతు సాయం కావాలి రండి మనమంతా కలిసి తలస్సేమియా పైనా పోరాటం చేద్దాం.

1  పెళ్ళికి ముందు కాబోయే భార్య భర్తలు ఇద్దరు పెళ్ళికి ముందు (లేక)  స్త్రీ గర్భం దాల్చిన  4-8 వారాలలో ఒక చిన్న టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.   

2. Rs. 500/- కక్కుర్తి పడితే జీవితాంతం మానసిక, ఆర్ధిక ప్రశాంతత ఉండదు. మన చేతులతో మనమే ఒక చిన్న జీవితం ఆరిపోవడం కళ్లారా చూడాల్సివస్తుంది.

3. ఇది ఎయిడ్స్ కంటే భయంకరమైన వ్యాధి,  కాని దీనికి మందు మన చేతిలోనే ఉంది...

4. చదువుకున్న విద్య వంతులు కూడా రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం అవమానకరంగా భావించడం.... ఎంత వరకు సమంజసం ?
Pl note : Share this with as many as you can


There are more than 1300 children registered in the Thalassemia Society, who required Blood Transfusion for every 10-15 days, which means they need nearly 3600 units of blood every month. As we can't manufacture Blood, we request generous donors to come forward in donating their blood.

WHAT IS THALASSEMIA:

BRIEF ABOUT THALASSEMIA TSCS


SPONSOR: They need regular Blood transfusion for every 15days and Iron supplement & other medicines. Iron content will depends on body weight. it will cost around 2000/- to 10000/-. Need Sponsors.

Most of our physical characteristics are inherited through the genes we take from our parents; for example, the shape of our nose, the color of our skin and eyes. We also inherit our hemoglobin (HB) type from our parents, through the genes. Hemoglobin (Hb) is the substance in the blood which gives it its red color.  It carries the oxygen we breathe to all our body parts; it is vital for maintaining life. Without red blood cells, the body cannot function

Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body is unable to make adequate hemoglobin. Hemoglobin is present in the red cells and is made from proteins.  These proteins consist of alpha and beta chains. Normally 2 alpha and 2 beta chains are essential to form hemoglobin. Imbalances in these chains results in reduced red cell survival. The amount of beta and alpha chains a person makes is controlled by the hemoglobin gene they inherit from their parents. Normally red cells survive for 120 days but in Thalassemia red cell survival is reduced.  Survival of Thalassemia patients depends upon repeated blood transfusion and costly medicines. In our country beta Thalassemia is very common and the term Thalassemia denotes beta Thalassemia.

   
"Be a blood and organ donor. All it costs is a little love."


 
 

Love all - Serve all
SAVE LIFE PROJECT TEAM
www.aswa.co.in