ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 02, 2012

Vidya Volunteers Meet @ Bala Nagar Slums on 1st February '12

Dear All,
 
     We  Serve The Needy-AMMA planned to call for a Vidya Volunteer meet to discuss the progress of all three slum schools and also to pay the salaries for the month of February,12 (creating employment for youth).

 Agenda -
 1. Discussion of Each Slum school Progress 
 2. Kids Performance and  attendance status
 3. Volunteers Experience  and requirements for their schools
 4. Salaries Payment to all the Vidya (Paid) Volunteers
 5. Discussing the suggestions, Ideas and inputs raised by Vidya volunteers

Other Details -

 
Date - 6th March '12
Venue – Karmik Nagar Akshara Paatashala, Near Balanagar
Timing - 7:45 PM - 9:00 PM
Contact Person: Chintu(Girish)- 9866933582, Prasad-8143839140,Srinivas-8099162933

 
Thanks to all...

Thanks & Regards
AMMA Srinivas