ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 01, 2012

<30th Jan, Monday -10AM> "Career Guidance Session" to 9th & 10th Class Students <VIKAS PROJECT>

Hi All,


30th January we conducted "Career Guidance Session" at Government school,  Yellareddyguda.

Prabhakar Sir started the session by 10.15 Am and closed it around 12.15PM. This is the one of the best sessions delivered by him.

He started the session by stressing the importance of the following things
·          
·         Physical Strength
·         Mental Strength
·         Prana Shakthi
·         Moral Values
·         Happiness & Devotion (Bliss)

Everyone has their own goals, if we want to reach our goals we need to follow the bellow steps : Will power, Concentration, Research, Observation, Hard Work. Then we will automatically reach our goal

Without the above we never reach our Goal. And sir has given good examples, which attracted the children. Meanwhile he entertained & inspired the children with his own story.

After this he gave lecture on Importance of 10th Class and different Careers/Courses available after 10th Class along with Different branched in intermediate

We have distributed "Career Charts" for Rs.1/-. Actually thought of Distributing it for free like previous but to teach the value of this and to know the students interest we sell for it for 1/-.


More than 70 students are attend for this session, we learn so many things from this. This is very useful for everyone.

We are very thank full to Prabhakar Rao sir for his valuable time even in his busy schedule. He always spares time for children.

We are also thankful to the School Management

Thanks to volunteers:-  V. Sarath Chandra, R.Vijay Narashimaha Reddy, Ghoush, Mallesh,  S. Srinivasa Prasad Rao & V.Haritha


Regards,
Haritha.V