ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 03, 2019

5th Session- Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 02.11.2019

Session -05

Date : 02/11/2019

Time : 02:30PM to 04:00PM

Session highlights
1.We started our session with Telugu poem "Kanna thallini minchina Dhaivam ledhu", after that we explained the poem with some examples, Then we asked the students to sing the poem all together.

2.Then we conducted the activity Guess the Story. Our valounteers Ramesh and Madhan explained hald of the stories to students, then we asked students guess the remaining story and write it down  on paper. After that Students read aloud the story what they written.

3.After that we explained one story to students asked them to write the review of the story.

Students participated very actively.

Volunteers:
Chalapathi
Amma Srinivas
Ramesh Rambha
Naga Srinivas
Shilpa
Chakry