ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 25, 2019

Nutri Food Distribution at Govt Maternity Hospital on 25.11.2019

Dear all ,

Today we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At  Govt. Maternity Hospital , Koti. From 5:00 pm to 6:00 pm. 

We distributed around 150 packets of *Multi Sambhar rice *,& 150 glasses of *Multi Millets Payasam*  to Inpatients. 
And 150 Glasses of Chai (Tea)450 pieces biscuits to attender.

Our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home, 
We also want to thank R. S Manasa madam and Venkateshwara Rao Sir who helped us in packing the food because of which the packing completed in 1 hour.


 We had very sufficient volunteers and completed activity with in the time. 

We also want to thank our Sponseror Mrs. Vineela Desu madam who donated Rs 5,000 on the occasion of birthday of her husband Mr. Vijay Desu sir. 

Volunteers participated :

Food packaging :

1. R. S Manasa Madam 
2. Padmini Akka 
3. Venkateshwara Rao Sir 
4. Dhanesh.

Food distribution :

1. Naresh rapol
2. Suresh  S
3. Sowjanya garu 
4. Kishore 
5. Rekha garu 
6. Venkateshwara Rao Sir 
7. Mahesh desu 
8. Dhanesh
Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN