ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 25, 2019

Visit to Saraswathi Foundation on 24th November 2019

Hi all, 

With all your support sunday i.e 24-11-2019 we have successfully completed visit in Saraswathi foundation .
Total Volunteers  participated *12* Members . 

home has *20* children 

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy 

*Highlights of the home visit *

* Conducted quiz on GK

* Explained a moral story 

* gave one note book for each kid for writing the things conducted by Aswa team

* Played a game with kids

* songs and dances by kids

* Distributed fruits 

Thank for all volunteers :
Venky
Balu Mahendra 
Lakshmi 
Divya Veeranki 
Mounisha 
Satish
Navya

New volunteers:

Pragyna sree
V sanatha Kumar
Rafi pasha 
Devender
TejaASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   

Thank you 
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org