ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 17, 2019

Career Guidance Session in Basheerbagh Mandal, Vikarabad Dist, Telangana on 16.11.2019

Career Guidance Seminar, 16th November, 2019 Saturday* @ Telangana State Model School, Basheerabad,
Vikarabad Dist.

Covering 500 Students of around 10 Govt. Schools of Basheerabad Mandal (of Vikarabad District) is located in the boarder of Telangana-Karnataka.

This event is hosted and organized by Rotary Club, Secunderabad.

Interested can join us at 10am. More info @ 9948885111


Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in
99 4888 5111