ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, November 23, 2019

Career Guidance Session in Venkata Puram Mandal of Mulugu District, Telangana on 22.11.2019

Today i.e.23rd November Saturday i have conducted *Career Guidance Session for 200 students from 2 Govt.High Schools of Venkatapuram Mandal, Mulugu District,* Telangana (100 kms from Bhadrachalam).*

This session is organized by SP Global Company(Capital IQ), Hyderbad. Thanks to Ranganath garu for arranging this session in a such an interior place.
Love all-Serve all
Amma Sreenivas
9948885111
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in