ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, November 15, 2019

12th Weekly Session in Govt Primary School on 11.11.2019

Hi all, 

This Monday we have successfully completed our 12th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Mathematics revision of previous session.

3. Explained about greater than,  less than,  equal with various examples.

4. Conducted a small activity about knowing their interest as a group.

5. Vani madam explained about  discipline with the help of few examples on respecting others,  kindness,  saying sorry etc.

6. Venkateshwara Rao Sir explained about importance of discipline in their life in the present generation.

7. Children's completed the project work and explained about their project.  The project work included 

A. Making the things with waste materials 

B.  Handwriting improvement.

C. Puzzle papers.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Janaki Vani madam 
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.

Please give your suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.
Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa