ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, November 15, 2019

How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM

*How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM*

 - Open Phone Pe / G Pay/Paytm
 
 - *Selec Account / Bank Account (instead Phone /Mobile No)*

 - Enter ASWA A/c No, Name and IFSC
 
 *More or Less same in all apps*


Team ASWA
*www.aswa4u.org*

As an Organization we dont have Google Pay/Phonepe etc. But *you can SIMPLY transfer using above tips to below Bank A/C.*

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION

_*A/C NO-052210100019403*_

IFSC-ANDB0000522

ANDHRA BANK

S.R.NAGAR

HYDERABAD

_*Dont transfer DONATIONS to Phone Numbers like 9948885111 or any other.*_