ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, November 15, 2019

11th Weekly Session in Govt. Primary School on 04.11.2019

Hi all, 

Today we have successfully completed our 11th regular weekly session at govt primary school from 9:00 am to 11:30 am. 

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Started basic Mathematics where we started with missing numbers between 1 to 100,  explained Place values.

3. Given 15 problems related to place value as home work.

4. Checking of copy writing books.

5. Role play activities :We tried to identify how children will talk with different people in different situations,   For this we conducted a small Role play.

6. Taught them a Poem "వానలు వానలు ".

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Venkateshwara Rao Sir 
2. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.


Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa