ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, February 06, 2016

Specific Donation to Aadarsha Welfare Association

Hi All,

We have arranged Two Transparent Almirahs to Aadarsha Welfare Association (Mathru Abhaya Foundation) with the kind donation of Vangeti Kiranmayee garu (sister of Vangeti Sravani garu Capital IQ, Hyd ).

For this noble cause Kiranmayee garu has donated Rs. 6500.

These Almirah's  are used to keep their Books and Clothes safely.

Aadarsha Welfare Association is located near Boduppal which have inmates of 35 orphans and Semi-orphans. 

Mr.Ramesh is founder of this home and requested us to provide some basic facilities.

ASWA is trying to support this home in maximum possible ways as home is maintained on small donations.

Our Sincere thanks to Kiranmayee Garu and other donors who are extending their support for us.


Thank you
 
Love All - Serve All
Share and Care Team
Amma Social Welfare Association.