ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 24, 2016

Career Guidance Session's by Mr.Naresh on 22nd February 2016 in 4 Schools of Markapuram


Hi all,

21st Feb, 2016 Sunday, we have completed the career guidance sessions in 4 schools at Rayavaram village, Markapuram Mandal, Prakasham Dist.

1. Zilla Parishad High School
2. Kasturiba Gandhi Balika Vidyalayam
3. Social Welfare School for Girls (APSWRS)
4. MJPAPBC Welfare Residential School (Girls)

Total 357 students were benefited with our session.

Thanx to Veeranjaneyulu and Srinivas sir for giving this opportunity to us.