ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 28, 2016

Annam Parabrahmam Activity at Govt Maternity Hospital,Koti, on15th February(Monday), Hyderabad.


Hi all,
On every third Monday of every month we conduct Food Distribution.

For this month , on 15th February (Monday), 2016  evening at 5 PM, we are going to conduct Food Distribution in "Govt Maternity  Hospital,Koti " under 'Annam Parabrahmam Project'.

We will start from Mytrivanam(Ameerpet) at 4:00 P.M to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also. Otherwise you can come directly to Hospital.

We are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control the Crowd.                           

Please do participate to see & feel the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.

'We need minimum one lady volunteer for Food Distribution as it is Maternity Hospital.'  

Date : February  15th  ,2015
Time : 5.00 pm to 6.00 pm.
Venue : Govt Maternity Hospital,Sultan Bazar Rd, KOTI
Land Mark: Near Koti women's college Bus stop , KOTI, Hyderabad

Interested Volunteers \ Participants Contact:  Sarath Chandra @9700546866  \ Mohan NagaKumar@ 9246191669 \  Help Line(Sreenivas Prasad):9948885111  

You too can sponsor for this noble cause Fully/Partially either  Regularly or Occasionally on your special days.

Thanks in Advance,

Annam Parabrahmam Team,
Sarath Chandra . V