ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 28, 2016

PDP Session at Govt. RT School, Sanath Nagar on 20th Feb 2016

Hi All , 

Today we Success fully Completed  Vikas Project Activity  @ RT High School , Sanath Nagar 

We Conducted QUIZ Competition  for 04 Groups,  Collected all Drawing Charts Related to Quiz  & Magazine 

Celebrated Birthdays of Students

Volunteers Participated for this Activity
1. NagaBabu
2. Bikshu
3. Durga
4.Jhansi Garu
5. Ratna Kumari
6. Rajesh ( New Volunteer )
7. ChandraShekar ( New Volunteer  )

Thanks to all the Volunteers for making this Activity a Great Success

TEAM VIKAS
Love All - Serve All