ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 29, 2016

ASWA Annual Exam at GBE School - 29th Feb, 2016

Hi all, 

Today we have successfully conducted session at GBE School from 9am to 12noon. Please find the highlights of d session and pics related to it.
​​
  • ​We have conducted exam for the three classes which we taught in the whole year
  • Collected articles from students for school magazine
  • ​Collected names of students interested in cultural activity in aswa annual day
  • 14th ​March we are distributing ​PRIZES to​ BEST STUDENT, BEST PLAYER and REGULAR STUDENTI thank all ​the volunteers for their participation ​in making this event a grand ​success​. I request all the attendees to share their feedback.​

​​Volunteers participated:
  1. ​S​ankar rao sir
  2. ​Santaram sir
  3. ​Laxman
  4. ​Satyanarayana
  5. ​Samyukta
  6. ​Dhanesh
​ 


Love all - Serve all​Dhanesh, Team Vikas (Primary)
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946